Get Adobe Flash player

PRIĖMIMO Į RADVILIŠKIO LIZDEIKOS GIMNAZIJĄ TVARKA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Ši tvarka parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2011, Nr. 38-1804) 29 straipsniu, Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 (Žin., 2011, Nr. 79-3869),  Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. V-1369 „Dėl priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų patvirtinimo“ (Žin., 2011 m.  Nr. 96-4533), Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 15 d. sprendimu Nr. T-156.
2. Ši tvarka reglamentuoja mokinių priėmimą į Lizdeikos gimnaziją mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį ir vidurinio ugdymo programą.
3. Suaugusiųjų klasių mokinių klasių skaičius gali būti pagal poreikį tikslinamas keletą kartų per mokslo metus.
4. Jei klasių ir prašymų mokytis skaičius didesnis ar mažesnis nei buvo nustatytas, iki rugsėjo 1 d. jis  patikslinamas Radviliškio rajono savivaldybės taryboje.

II. PRIĖMIMO KRITERIJAI

5. Asmenys į Lizdeikos gimnaziją mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį ir vidurinio  ugdymo programą  bei šias programas pritaikytas mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, priimami vadovaujantis Lietuvos Respublikos  švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka  ir Radviliškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu mokykloms patvirtintais klasių komplektų bei mokinių skaičiais.
6. Mokytis į Lizdeikos gimnaziją  pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį ir vidurinio ugdymo programą priimami pageidaujantys asmenys pagal prašymo padavimo datą.
7. Jei neįmanoma patenkinti visų prašymų, mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį ir vidurinio ugdymo programą pirmumo teise priimami:
7.1. Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantys mokiniai;
7.2. atsižvelgiant į pageidavimą tęsti dalykų, dalykų modulių, kurių buvo pradėję mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos  antrąją dalį, mokymąsi pagal vidurinio ugdymo programą ir mokymosi pasiekimus: pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo įvertinimus, dalykų metinius įvertinimus, atliktus projektinius darbus, mokinio sukauptą darbų aplanką ar kitus mokymosi  pasiekimų vertinimus.
8. Į suaugusiųjų klases priimami asmenys, sulaukę 18 metų, pageidaujantys tęsti nutrauktą mokslą pagal pradinio,  pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas.
 9. Užsieniečių ir Lietuvos Respublikos piliečių, atvykusių į Lietuvos Respubliką ar grįžusių gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje, vaikai ir suaugusieji, nemokantys lietuvių kalbos, į gimnaziją mokytis priimami vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro
2005 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. ISAK -1800 ,,Dėl Užsieniečių ir Lietuvos Respublikos piliečių, atvykusių ar grįžusių gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje, vaikų ir suaugusiųjų ugdymo išlyginamosiose klasėse ir išlyginamosiose mobiliose grupėse tvarkos aprašo patvirtinimo“
(Žin., 2005, Nr. 109-3991).
                     
III. DOKUMENTŲ PATEIKIMO IR PRIĖMIMO TVARKA

10. Asmenys į gimnaziją mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį, vidurinio  ugdymo programą bei šias programas pritaikytas mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių,  priimami vadovaujantis Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu ir Radviliškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu mokykloms patvirtintais klasių komplektų skaičiais.
11. Asmuo pageidaujantis  mokytis, gimnazijos direktoriui pateikia:
11.1. prašymą. Prašymą už vaiką iki 14 metų teikia vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų),
14–17 metų vaikas – turintis vieno iš tėvų (rūpintojų) raštišką sutikimą;
11.2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
11.3. nustatytos formos vaiko sveikatos patikrinimo pažymą;
11.4. įgyto išsilavinimo pažymėjimą, mokymosi pasiekimų pažymėjimą arbą pažymą apie mokymosi pasiekimus.
12. Asmuo, neturintis mokymosi pasiekimus įteisinančio dokumento, priimamas mokytis tik
gimnazijoje patikrinus asmens pasiekimus ir nustačius jų atitiktį bendrosiose pagrindinio, vidurinio ugdymo programose numatytiems mokymosi rezultatams.
13. Asmuo, baigęs užsienio valstybės, tarptautinės organizacijos pagrindinio ugdymo programą ar tam tikrą jos dalį arba vidurinio ugdymo programos dalį, mokytis pagal bendrojo ugdymo programą priimamas bendra tvarka (pateikus prašymą, atitinkamos užsienio valstybės, tarptautinės organizacijos išduotą mokymosi pasiekimus (išsilavinimą) įteisinantį dokumentą (duomenis), prireikus tikrinami mokinio pasiekimai ir kt.).
14. Mokinys, gimnazijoje baigęs pagrindinio ugdymo programą ir įgijęs atitinkamą išsilavinimą, ir pageidaujantis tęsti mokymąsi pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą pateikia tik prašymą (mokymosi pasiekimus įteisinančio dokumento teikti nereikia).
15. Dokumentų priėmimas pradedamas prasidėjus naujiems kalendoriniams metams ir baigiamas birželio 1 d.
16. Dokumentus priima gimnazijos raštinėje.
17. Dokumentai registruojami Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-119 (Žin., 2011, Nr. 88-4230), nustatyta tvarka.
18. Asmens priėmimas mokytis įforminamas mokymo sutartimi.
18.1. Mokymo sutartis su kiekvienu naujai atvykusiu mokytis asmeniu ir gimnazijos mokiniu, pradedančiu mokytis pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą ar jos dalį, keičiančiu ugdymo programą (pradedančiu mokytis pagal atitinkamą pritaikytą bendrojo ugdymo programą), sudaroma iki pirmos mokymosi dienos jo mokymosi pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą: pagrindinio antrąją dalį ar vidurinio ugdymo programą.
18.2. Už vaiką iki 14 metų jo vardu mokymo sutartį sudaro vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų), veikdamas išimtinai vaiko interesais. Vaikas nuo 14 iki 18 metų mokymo sutartį sudaro tik turėdamas vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) raštišką sutikimą. Abu mokymo sutarties egzempliorius pasirašo gimnazijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo ir prašymo teikėjas.
18.3. Mokymo sutartis registruojama Mokymo sutarčių registracijos žurnale.
18.4. Vienas mokymo sutarties egzempliorius įteikiamas prašymą pateikusiam asmeniui, kitas egzempliorius lieka mokykloje (segama į mokinio asmens bylą).
19. Sudarius mokymo sutartį:
19.1. asmuo įregistruojamas mokinių registre (į mokinių abėcėlinį žurnalą įrašomas automatiškai);
19.2. formuojama mokinio asmens byla. Joje turi būti išsilavinimo pažymėjimo kopija, mokymo sutartis, mokinio ir (ar) jo tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymai, pažymos ir kita tikslinga su mokinio ugdymu susijusi informacija. Mokiniui išvykus iš gimnazijos, jo byloje esantys dokumentai lieka gimnazijoje. Gavus mokyklos, kurioje mokinys tęsia mokymąsi, prašymą, mokyklai išsiunčiamos prašomų gimnazijoje esančių dokumentų kopijos ir (arba) pateikiama Dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2001 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 19 (Žin., 2001, Nr. 30-1009; 2006, Nr. 60-2169), 6 priede nustatyto pavyzdžio pažyma-dokumentas, kuriame įrašoma informacija apie mokinio mokymosi pasiekimus per tam tikrą ugdymo gimnazijoje laikotarpį (pvz., per mėnesį, trimestrą, pusmetį ir pan.);
19.3. priėmimą vykdo gimnazijos direktorius ir mokinių priėmimo komisija.
20. Gimnazijos direktoriaus įsakymu(-ais) įforminamas  mokinių paskirstymas į klases (srautus).

Patyčių dėžutė
Reklaminis skydelis
Kuriame Lietuvos ateitį
Reklaminis skydelis
FR
Reklaminis skydelis
Elektroninis dienynas
Reklaminis skydelis
Apklausa
Ką pirmiausia reikėtų daryti, kad gerėtų Tavo mokymosi pasiekimai?
 
LAMA BPO
Reklaminis skydelis
Jaunimo linija
Reklaminis skydelis
Nordplus
Lankytojai
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterŠiandien14
mod_vvisit_counterVakar0
mod_vvisit_counterŠią savaitę14
mod_vvisit_counterŠį mėnesį14